Favorite place /Favoritställe

When the regular tracks starting point was full of cars when we arrived I decided to go to the beach instead. That was a super decision, since we nearly don’t have any snow right now it’s was just perfect for walking. Maybe 10cm of snow and when we walked on the sandy beach it wasn’t that slippery like almost every other places is right now. Will have to come back soon..

—–

När vår vanliga slinga redan hade fullt av bilar vid startpunkten så beslutade jag mig för att vi tar stranden istället. Det visade sig vara ett superbeslut, eftersom vi knappt har någon snö så ar det helt perfekt för promenader. Ca 10cm snö och dessutom så var det inte sådär glashalt som det är nästan överallt när vi gick på sandstranden. Måste dit igen snart…

A longer walk / En längre promenad

We left the car at the workshop today so I decided it would be perfect to walk back home. Even if we prefer the forest it’s always a good thing to walk among others now and then.

—–

Vi lämnade bilen på verkstan idag så jag tyckte det var perfekt att gå hem därifrån. Även om vi föredrar skogen så är det ju alltid bra att röra sig bland andra människor ibland.

Still I just had to take the long way home so they could be of leash to run in full speed and stretch out.

—–

Men jag var ändå bara tvungen att ta den längre vägen hem så de fick vara lösa och kunde sträcka ut och springa i full fart.

Before "free" command / Före "hopp och lek"

Before "free" command / Före "hopp och lek"

Where’s the snow? / Var är snön?

The snow we got in October are long gone and this is what looks like right now. Well maybe I should be happy about it since the path where we going to in this picture is a ski track when there is snow…

—–
Snön vi fick i oktober är sedan länge tinad och såhär ser det ut just nu. Nåväl, kanske jag ska vara glad över det eftersom den stig vi är påväg till i denna bild är ett skidspår när där finns snö…

As always Fira found some trash in the forest that she could carry around.
—–
Som vanligt så hittade Fira skräp i skogen som hon kunde bära runt på.

Walking / Promenerar

Out on a walk with a friend of mine, the dogs was having a blast running of leash.

—–
Ute på en promenad med en av mina vänner, hundarna hade riktigt roligt och sprang lösa.

No rain / Inget regn

So we were walking for two hours straight – need I tell you that the dogs is fast asleep in their beds now?

—–

Så vi passade på att ta en tvåtimmarspromenad – behöver jag ens nämna att hundarna är näjda och sover djupt i sina bäddar nu?

there is no such thing as bad weather…/ Det finns inget som heter dåligt väder…

At least not if you ask an Irish water spaniel!

The rain is just pouring down here in Piteå and since Wednesday we have had approx. 140mm. Not really human or Minpin weather but the IWS just loves it. Big puddles every were, lots of mud, dripping wet coat to shake on the happy (?) humans when you get inside again. Life is just lovely!

—–

I alla fall inte om du frågar en Irländsk vattenspaniel!

Regnet bara öser ner här i Piteå och sedan i onsdags har vi fått lite drygt 140mm. Inte riktigt Dvärgpinscher- eller människoväder men IWSen bara älskar det. Stora pölar överallt, mycket lera, dyngsur päls att skaka på de glada(?) människorna när du väl kommer in igen. Livet är helt underbart!