Favorite place /Favoritställe

When the regular tracks starting point was full of cars when we arrived I decided to go to the beach instead. That was a super decision, since we nearly don’t have any snow right now it’s was just perfect for walking. Maybe 10cm of snow and when we walked on the sandy beach it wasn’t that slippery like almost every other places is right now. Will have to come back soon..

—–

När vår vanliga slinga redan hade fullt av bilar vid startpunkten så beslutade jag mig för att vi tar stranden istället. Det visade sig vara ett superbeslut, eftersom vi knappt har någon snö så ar det helt perfekt för promenader. Ca 10cm snö och dessutom så var det inte sådär glashalt som det är nästan överallt när vi gick på sandstranden. Måste dit igen snart…

A longer walk / En längre promenad

We left the car at the workshop today so I decided it would be perfect to walk back home. Even if we prefer the forest it’s always a good thing to walk among others now and then.

—–

Vi lämnade bilen på verkstan idag så jag tyckte det var perfekt att gå hem därifrån. Även om vi föredrar skogen så är det ju alltid bra att röra sig bland andra människor ibland.

Still I just had to take the long way home so they could be of leash to run in full speed and stretch out.

—–

Men jag var ändå bara tvungen att ta den längre vägen hem så de fick vara lösa och kunde sträcka ut och springa i full fart.

Before "free" command / Före "hopp och lek"

Before "free" command / Före "hopp och lek"

Indoor practice / inomhusträning

I finally remembered to take some pics of the dogs at our Wednesday practices with the Spaniel and Retriever club. This time we started off with some rally obedience followed by some regular obedience, so happy with my lovely girls.

We also tried some new treats that arrived a week ago, a free sample with boar flavour, the dogs liked them but I still think we will go for Mamma Scans Meatballs…

—–

Jag kom äntligen ihåg att ta lite bilder på hundarna från våra träningar med SSRK. Denna gång började vi med lite rallylydnad följt av vanlig lydnad, så nöjd med mina duktiga tjejer.

Vi provade också några nya godisar som kom för en vecka sedan, ett gratistest med vildsvinssmak, hundarna gillade dem men jag tror ändå vi kommer fortsätta med Mamma Scans köttbullar i första hand…

Not alone /Inte ensam

Sometimes it can be a bit crowded on sunny days at our closest ”beach”. Then it’s a good think that it’s not an official beach (would probably not be allowed to bring dogs then) and that my dogs don’t care about other things than the water…

—–

Ibland kan det vara lite trångt när solen skiner vid vår närmaste ”strand”. Då är det tur att det inte är en officiell strand (skulle väl inte få ta hundar dit då) och att mina hundar inte bryr sig om annat än vattnet…

We are / Vi är

…Yes still hanging around, just not that much on the internet but definitely more in the forest, lake, sea and summer sun. So happy that we had vacation in the end of the summer now when it’s not raining every single day!
Just some more days before it’s time for work and school again, so come back soon again.

—–

… Ja fortfarande är vi kvar, bara inte så mycket på internet men definitivt mer i skogen, sjö, hav och sommarsolen. Så glad att vi hade semester i slutet av sommaren nu när det inte regnar varje dag!
Bara några dagar innan det är dags för arbete och skola igen, så kommer tillbaka snart igen.